kontakty ceník autoškola úvod

Přihlaste se ještě dnes

tel. 605 158 258


jak se přihlásit ke stažení výuková vozidla/moto technické otázky závěrečné zkoušky vrácení řp

technické otázky autoškola  od 19.1.2013 nejsou součástí závěrečné zkoušky

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou.
2. Popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubku dezénu.
3. Popište obsah kontroly kol a pneumatik a faktory ovlivňující jejich životnost.
4. Jaké jsou nejčastější příčiny poškození plášťů pneumatik a jejich projevy?
5. Popište postup při výměně kola.
6. Jaký je rozdíl mezi zážehovým a vznětovým motorem?
7. Popište kontrolu množství oleje v motoru a způsob jeho doplňování, časové intervaly pro jeho výměnu
8. Popište funkci signalizace správné činnosti dobíjení akumulátoru a mazání motoru.
9. Popište kontrolu a ošetřování kapalinové chladicí soustavy vozidla, signalizaci teploty kapaliny a postup při přehřátí.
10. Popište, jakou funkci plní katalyzátor výfukových plynů.
11. Popište, jakou funkci plní u vozidla spojka a jakými způsoby lze ovlivnit životnost.
12. Popište jakou funkci plní u vozidla převodovka a k čemu slouží její synchronizace.
13. Popište jakou funkci plní na vozidle tlumiče pérování, projevy jejich nesprávné činnosti.
14. Popište způsob kontroly množství brzdové kapaliny a její doplnění.
15. Popište účel posilovače brzd a řízení na vozidle, proč se nesmí za jízdy vypínat motor?
16. Popište rozdíl mezi kotoučovou a bubnovou (čelisťovou) brzdou, jejich výhody a nevýhody.
17. Popište účel antiblokovacího systému (ABS) na vozidle a kontrolu jeho správné funkce.
18. Popište nejčastější projevy nesprávné geometrie řídící nápravy vozidla.
19. Popište postup při ošetřování akumulátoru a faktory ovlivňující jeho životnost.
20. Popište funkci pojistek v elektrické soustavě vozidla a jejich umístění.
21. Popište, jakým způsobem se provádí výměna žárovek vnějšího osvětlení vozidla.
22. Vysvětlete symboly kontrolek a ovladačů na přístrojové desce vozidla.
23. Popište postup při připojení tažného lana.
24. Popište postup při připojení přívěsu.
25. Vyjmenujte povinné vybavení vozidla.

popište úkony kontroly vozidla před jízdou

Vozidlo obejdeme a pohledem zkontrolujeme celkový stav, včetně čistoty osvětlení, zrcátek, registrační značky, dále pneumatiky a kola , jejich stav a tlak. Pohledem pod vozidlo zjistíme zda neunikají žádné provozní kapaliny. Pootočením volantu vyzkoušíme řízení a sešlápnutím brzdového pedálu vyzkoušíme brzdy, pedál se nesmí propadnout neobvykle hluboko. Zkontrolujeme dostatečné množství provozních kapalin: olej v motoru, chladící a brzdovou kapalinu, kapalinu do ostřikovačů, destilovanou vodu v akumulátoru i dostatečné množství paliva v nádrži. Dále zkontrolujeme veškeré osvětlení vozidla, signalizaci, případně úplnost výbavy.

popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubku dezénu

U osobního automobilu se předepsaný tlak pohybuje okolo 200 kPa, přesnou hodnotu udává výrobce. Tlak měříme přiložením tlakoměru na ventilek kola. Minimální hloubka dezénu je 1,6 mm. Při předepsaných zimních pneu je 4 mm. Měří se hloubkoměrem mezi drážkami dezénu na celém obvodu pneumatiky.

popište obsah kontroly kol a pneumatik a faktory ovlivňující jejich životnost

Na pneumatikách kontrolujeme: nahuštění, hloubku dezénu, upevnění celého kola - dotažení matic nebo šroubů. Pohledem se přesvědčíme, zda na pneumatice nebo ráfku není zjevné mechanické poškození – praskliny, boule, cizí předměty- sklo, hřeby.. Životnost pneumatik ovlivňuje správné huštění, způsob jízdy –prudké rozjezdy brzdění, ostré průjezdy zatáčkou najetí na obrubník nebo hlubší jámy. Dále špatný technický stav vozidla chybná geometrie nápravy nebo vadné tlumiče pérování a přetížení vozidla.

jaké jsou nejčastější příčiny poškození plášťů pneumatik a jejich projevy ?

Špatný tlak v pneumatikách, nebezpečné je podhuštění i přehuštění, špatný styl jízdy tj. prudké brzdění rozjezdy, najíždění na obrubníky nebo do hlubších děr na silnici, špatný stav tlumičů-kolo nemá dostatečný styk s vozovkou a poskakuje, a neseřízená geometrie nápravy-kolo se neotáčí v rovině a nesouměrně se z jedné strany sjíždí.

popište postup při výměně kola

Při podezření na poškození kola odjedeme co nejvíce ke krajnici, zapneme výstražné blinkry, oblékneme si výstražnou vestu a umístíme na vozovku výstražný trojúhelník. Zajistíme vozidlo proti pohybu, zabrzdíme ruční brzdu, zařadíme první převodový stupeň, popřípadě i založíme protilehlé kolo klíny nebo kameny. Umístíme zvedák na místo stanovené výrobcem a poškozenou pneumatiku mírně nadlehčíme tak, aby kolo zůstalo stále dostatečně pevně ve styku s vozovkou a aby bylo možné, bez protáčení kola, uvolnit upevňovací šrouby či matky. Kolo vyměníme za nové dostatečně nahuštěné, dotáhneme šrouby, spustíme na zem a šrouby dotáhneme napevno. Po ujetí několika set metrů znovu překontrolujeme dotažení.

jaký je rozdíl mezi zážehovým a vznětovým motorem ?

Rozdíl je v typu paliva a ve způsobu jeho zapálení.

U zážehového motoru, neboli benzinového motoru, se směs benzinu se vzduchem v pracovním prostoru nad pístem zažehne pomocí jiskry, která přeskočí na elektrodách zapalovací svíčky.

U vznětového motoru, neboli naftového, dieselového motoru, se stlačí pouze vzduch na velmi vysoký tlak čímž se zahřeje na vysokou teplotu. Do ohřátého vzduchu je vstříknuta nafta. Jelikož je vzduch horký nafta se v něm vznítí.

popište kontrolu množství oleje v motoru a způsob jeho doplňování, časové intervaly pro jeho výměnu

Olej kontrolujeme u vozidla stojícího na rovině, nejlépe před jízdou. Vytáhneme z motoru měrku na olej a spodní konec otřeme, aby byly viditelné rysky min. a max. Otřenou měrku opět zasuneme do kontrolního otvoru a po opětovném vysunutí vidíme na spodní části měrky stopu od hladiny oleje. Hladina oleje se musí pohybovat mezi ryskami min. a max. Je-li oleje v motoru nedostatek, doplňujeme po troškách a s průběžným měřením. Olej doplňujeme nalévacím otvorem a pouze motorový olej předepsaný výrobcem vozidla. Intervaly pro výměnu oleje v motoru jsou určeny výrobcem vozidla. Orientačně olej v motoru vyměňujeme po ujetí asi 15 000 km, nebo po uplynutí jednoho roku. Při výměně oleje se současně vždy mění též olejový filtr.

popište funkci signalizace správné činnosti dobíjení akumulátoru a mazání motoru

Správné promazávání motoru a dobíjení akumulátoru jsou funkce pro chod motoru naprosto nezbytné. Proto řidič musí být informován o správné činnosti těchto systémů, případně o jejich poruše. Závady jsou za chodu motoru signalizovány rozsvícením příslušné kontrolky na přístrojové desce vozidla. Kontrolka mazání má tvar olejničky, kontrolka dobíjení má tvar akumulátoru. Je-li signalizována závada v systému mazání, musíme okamžitě vypnout motor, hrozí jeho zadření. Je-li signalizována závada v systému dobíjení, můžeme v nouzi pokračovat v jízdě ještě několik km, dokud zcela nevybijeme v důsledku závady nedobíjený akumulátor.

popište kontrolu a ošetřování kapalinové chladicí soustavy vozidla, signalizaci teploty kapaliny a postup při přehřátí

Především kontrolujeme dostatečné množství chladicí kapaliny, případně stav klínového řemene pohánějící vodní čerpadlo. Hladina kapaliny ve vyrovnávací nádržce musí dosahovat mezi rysky min. a max. Ošetřování kapalinové chladicí soustavy spočívá v doplňování kapaliny a před zimním obdobím též v doplnění nemrznoucí kapaliny v takovém poměru, aby bylo zabráněno zmrznutí kapaliny v motoru. Teplota chladicí kapaliny je řidiči signalizována teploměrem na přístrojové desce vozidla, u některých vozidel je přehřátí chladicí kapaliny signalizováno navíc i rozsvícením červené kontrolky (symbol teploměru). Došlo-li k přehřátí motoru, bude pro laika nejsnazší vypnout motor, otevřít kapotu a počkat, až motor vychladne. Příčinou nebo následkem přehřátí bude nedostatek chladicí kapaliny, kterou bude nutné doplnit. Chladicí systém je při přehřátí motoru pod vysokým tlakem. Při otevírání víčka nádobky s chladicí kapalinou hrozí opaření. Proto je nutné s tímto úkonem počkat, až motor vychladne a poklesne tlak v chladicím systému.

popište jakou funkci plní katalyzátor výfukových plynů

Katalyzátor snižuje škodlivé emise ve výfukových plynech. Je součást výfukového potrubí a je umístěn pod podlahou vozidla hned za motorem. Životnost katalyzátoru lze ovlivnit především používáním předepsaného druhu paliva. /bezolovnatého/. Katalyzátor lze poškodit též proniknutím nespáleného paliva, proto vozidlo v případě že nejde nastartovat neroztlačujeme ani neroztahujeme na laně.

popište, jakou funkci plní u vozidla spojka a jakými způsoby lze ovlivnit životnost

Spojka je umístěna mezi motorem a převodovkou a přenáší (spojuje a rozpojuje) sílu motoru, na převodovku a dál až na poháněná kola automobilu. Umožňuje krátkodobé odpojení síly motoru od převodovky např. při řazení převodových stupňů a rozjíždění při jejím zvedání. Životnost spojky lze ovlivnit především způsobem jízdy. Spojku zbytečně nesešlapujeme např. při mírném brzdění Nenecháme ji zbytečně dlouho prokluzovat při rozjezdu nebo při řazení převodových stupňů a během jízdy nenecháme na spojkovém pedálu položenou nohu. Na červené řadíme neutrál a spojku necháme uvolněnou.

popište jakou funkci plní u vozidla převodovka a k čemu slouží její synchronizace

Převodovku řadíme rychlostní stupně , zpátečku a neutrál. Rychlostí stupně řadíme kvůli optimálnímu využití otáček motoru při různých rychlostech. Synchronizace usnadňují jemné řazení převodových stupňů. Synchronizační spojka vyrovnává pomocí tření rozdílné rychlosti otáčení dvou ozubených kol, která se mají vzájemně spojit. Je-li rychlost otáčení obou kol stejná, proběhne zubové spojení těchto kol jemněji.

popište jakou funkci plní na vozidle tlumiče pérování, projevy jejich nesprávné činnosti

Tlumiče pérování při jízdě po nerovnostech přitlačují kolo do styku s vozovkou a zabraňují rozkmitání a odskakování kol i celého vozidla. Nesprávná činnost tlumičů se na technickém stavu vozidla projeví nepravidelným sjetím pneumatik. Špatná činnost tlumičů se projeví též zhoršením jízdních vlastností vozidla. Vozidlo odskakuje od vozovky, je hůře ovladatelné,je špatná stabilita v zatáčkách a prodlužuje se brzdná dráha. Kolo brzdí jen ve styku s vozovkou. Je-li ve vzduchu, letí, nebrzdí.

popište způsob kontroly množství brzdové kapaliny a její doplnění

Hladina brzdové kapaliny v zásobní nádržce musí dosahovat mezi rysky min. a max. Pokud je brzdové kapaliny nedostatek, doplňujeme pouze brzdovou kapalinu povolenou výrobcem vozidla. Výraznější úbytek brzdové kapaliny není běžný jev. V takovém případě půjde o netěsnost brzdového systému, což je vlastně závada brzdového systému, a bude nutné vyhledat odborný servis. Při závadě brzdového systému, nebo při nedostatku brzdové kapaliny, se rozsvítí červená výstražná kontrolka na přístrojové desce. Kapalinu měníme za novou přibližně každé 3 roky.

popište účel posilovače brzd a řízení na vozidle, proč se nesmí za jízdy vypínat motor

Posilovače snižují sílu, kterou musí řidič vynaložit při sešlápnutí pedálu brzdy nebo při ovládání volantu. Činnost posilovačů je závislá na chodu motoru. Vypneme-li motor, nebudou posilovače funkční. Při vypnutém motoru nebo při jiné závadě posilovačů však zůstávají vlastní brzdy i řízení funkční, při jejich ovládání bude ale nutné vynaložit neobvykle velkou sílu. Nezvyklá tuhost brzdového pedálu nebo volantu může vést až k dopravní nehodě.

popište rozdíl mezi kotoučovou a bubnovou (čelisťovou) brzdou, jejich výhody a nevýhody

U kotoučové brzdy je kovový kotouč, otáčející se společně s kolem vozidla, svírán mezi dvě brzdové destičky. Tlakem brzdových destiček je otáčení kotouče a tedy i celého kola brzděno. Bubnová brzda se skládá z otáčejícího se bubnu, který se opět otáčí společně s kolem vozidla. Při brzdění jsou z vnitřní části na otáčející se buben přitlačovány brzdové čelisti. Kotoučová brzda je účinnější, protože je otevřená, proto se může lépe chladit, ale je náchylnější na znečištění nebo na mechanické poškození. Bubnová brzda je uzavřená, ale méně účinná. Na kotoučové brzdě je jednoduší údržba a výměna brzdového obložení.

popište účel antiblokovacího systému (ABS) na vozidle a kontrolu jeho správné funkce

ABS je elektronický systém, který zabraňuje zablokování a smyku kol při prudkém brzdění vozidla na kluzké vozovce. Systém během vteřiny kolo několikrát odblokuje (brzdí přerušovaně) kolo se dále otáčí a auto zůstává ovladatelné. Správná činnost systému se projeví pulsováním pedálu brzdy pod nohou řidiče. Při poruše systému se rozsvítí červená kontrolka s nápisem ABS. Vlastní brzdy vozidla však zůstávají i při poruše systému ABS stále funkční a s vozidlem se může pokračovat v jízdě. 

popište nejčastější projevy nesprávné geometrie řídící nápravy vozidla

Geometrií nápravy rozumíme nastavení jednotlivých prvků přední nápravy tak, aby byla v ose. K poškození geometrie může dojít např. najetím kola o obrubník chodníku. Nesprávná geometrie se projeví zhoršením jízdních vlastností vozidla. Vozidlo nedrží stopu, plave po vozovce, po projetí zatáčky nemá volant tendenci se vracet do přímého směru, případně může volant za jízdy kmitat. Vozidlo se stáčí k jedné straně. Při špatné geometrii se nesouměrně sjíždí pneumatiky.

popište postup při ošetřování akumulátoru a faktory ovlivňující jeho životnost

Kromě čistoty a upevnění svorek zkontrolujeme zejména hladinu elektrolytu, která musí dosahovat mezi rysky min. a max. Každý článek akumulátoru má svou vlastní komoru, proto hladina elektrolytu může být u jednotlivých článků různá. Je-li elektrolytu nedostatek, musíme příslušný článek doplnit. Elektrolyt je kyselina sírová zředěná destilovanou vodou, ale doplňujeme pouze destilovanou vodu i v zimě. Každý článek má v horní části svůj nalévací otvor zakrytý zátkou. Životnost akumulátoru ovlivňuje především dostatečné množství elektrolytu. Negativně působí též dlouhodobé vybití akumulátoru, případně špatně seřízený systém dobíjení. Pokud déle vozidlem nejezdíme baterku je nutné demontovat a uložit na suchém místě a před opětovnou instalací dobít.

popište funkci pojistek v elektrické soustavě vozidla a jejich umístění

Pojistky jsou nedílnou součástí elektrických obvodů vozidla. Chrání vodiče a elektrickou výbavu vozidla proti přetížení, respektive proti přehřátí a následnému poškození. Dojde-li k přetížení elektrického spotřebiče, nebo ke zkratu, přepálí se nejdříve tavný drátek v pojistce, čímž se přeruší přívod elektrického proudu do spotřebiče. Přepálením pojistky tedy nedojde ke spálení spotřebiče nebo vodiče. Pojistky mají různou ampérovou hodnotu a jsou barevně odlišeny. Při výměně přepálené pojistky je nutné ampérovou hodnotu dodržet. 

popište, jakým způsobem se provádí výměna žárovek vnějšího osvětlení vozidla

Přístup k žárovkám i jejich uchycení je rozdílné podle typu vozidla. U novějších vozidel bývají žárovky přístupné z vnitřní části vozidla, tedy z motorového nebo zavazadlového prostoru, po odejmutí příslušného krytu. Vlastní žárovky nejsou uchyceny závitem, ale jsou do svého sedla přitlačovány různými pružnými drátěnými příchytkami. To platí především pro halogenové žárovky v předních světlometech. Na skleněnou část halogenové žárovky nesmíme sahat prsty. Jiný typ žárovek, např. směrová světla, bývá uchycen tzv. bajonetovým způsobem. Tyto žárovky se při demontáži stisknou, pootočí a vysunou. Vadnou žárovku nahradíme pouze žárovkou odpovídající hodnoty.

vysvětlete symboly kontrolek a ovladačů na přístrojové desce vozidla

Pomocí běžně užívaných symbolů se můžeme orientovat i v interiéru neznámého vozidla. Symboly znázorňující osvětlení mají tvar reflektoru s paprsky, které podle druhu osvětlení směřují různým směrem. Symbol potkávacích světel má barvu zelenou, dálková světla mají barvu modrou a symbol zadního mlhového světla má barvu oranžovou. Symbol ve tvaru výstražného trojúhelníku znázorňuje výstražná světla. Symboly výstražené mají obvykle barvu červenou. Symbol znázorňující systém mazání má tvar olejničky. Symbol dobíjení má tvar akumulátoru. Symbol signalizující přehřátí motoru má tvar teploměru ponořeného do kapaliny. Symbol brzdového systému má kruhový tvar, uprostřed s vykřičníkem.

popište postup při připojení tažného lana

Lano umísíme pouze na místo tomu určené /oko , hák/, nikdy ne za nápravu nárazník atd.. U některých vozidel může být oko odnímatelné a najdeme jej ve výbavě vozidla. Nejsnadněji k tažnému oku připevníme lano, které je opatřeno na každém konci kovovou sponou, karabinou. Máme-li lano pouze s upředenými oky, provlečeme lano tažným okem vozidla a do upředeného oka na laně vsuneme spojovací část lana. Aby se vsunutá část lana nevysmekla, zajistíme ji napříč prostrčeným kovovým předmětem, např. montážním klíčem. Především platí, že na laně nesmíme udělat uzel. Vlečením vozidla by se uzel utáhl a nebylo by možné jej rozvázat. Lano uvážeme tak, aby vzdálenost mezi vozidly nebyla větší než 6 m a nebyla menší než 2,5 m. Rychlost jízdy nesmí překročit 60 km/h.

popište postup při připojení přívěsu

Je-li tažné zařízení automobilu odnímatelné, namontujeme nejdříve tažné zařízení. Spojovací zařízení ovládáme pákou. Aby bylo možné páku zvednout a spojovací zařízení rozevřít, musíme nejprve odjistit pojistku. Po zvednutí páky nasadíme rozevřené spojovací zařízení na kouli tažného zařízení automobilu. Páku opět sklopíme. Tím dojde k uzavření spojovacího zařízení a k pevnému spojení přívěsu s vozidlem. Po mechanickém připojení zajistíme elektrické spojení, a vyzkoušíme funkčnost osvětlení přívěsu. Při jízdě s přívěsem nesmíme překročit rychlost vyznačenou na zádi přívěsu. Řidiči si musí před jízdou domluvit způsob dorozumívání mezi sebou.

vyjmenujte povinné vybavení vozidla

Povinná výbava je stanovena právním předpisem a může se lišit podle druhu vozidla. Osobní automobil musí mít tuto povinnou výbavu:  autolékárnička,  přenosný výstražný trojúhelník a výstražnou vestu.

Dále rezervní kolo+hever+nářadí, nebo sada na opravu defektu, nebo sjednaná asistenční služba na výměnu kola.

 


Autoškola Praha - Dejvice, Flemingovo nám. 3  tel. 605 158 258